2011

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Ordinær generalforsamling i Farre Møllelaug I/S


Onsdag den 27. april 2011, kl.19.00.


InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel.


Dagsorden


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år


3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse


4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab


5. Behandling af indkomne forslag


6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:


 Sianette Kwee


 Anna-Kristine Lyndrup


 Valg af 2 suppleanter.


7. Valg af revisor


 På valg er Frank Hoppe


8. Eventuelt


Referat


1. Valg af dirigent


Som dirigent blev valgt: Ruth Føns


Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Antal fremmødte interessenter: 15.


Referent: Sianette Kwee


2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år


Formanden Karl Arne Winther aflagde beretning for 2010:


Møllerne har kørt uden problemer i den forløbne periode. Møllernes el-produktion har ligget på det laveste i møllernes levetid. Det samme gælder dog også for de andre 2


vindmøller i området. Vi har modtaget en kritisk rapport fra Vestas angående revne i vingerne , og hvad der kan forventes. Rapporten kan ses på møllelaugets hjemmeside (Nederst på denne side)


Vor nuværende el-aftager, Galten elselskab og handelsselskabet Energi-net ønsker ikke at fortsætte. Vi vil nu sælge gennem Vindenergi Danmark, (tidligere Vindmøllejernes Energiselskab).


Da vor tidligere bankforbindelse Østjyllands Sparekasse, opkrævede betydelige bankgebyrer, bl.a. for udbetaling til interessenterne, har vi skiftet bank. Møllelaugets nye bank er nu Spar Nord.


Konkursboet af den tidligere kasserer Ivan Lyngby er endnu ikke færdigbehandlet. Farre Møllelaug har et krav på kr. 38 000 i boet, hvoraf vi højst kan forvente 10%.


Der er afholdt 2 ordinære bestyrelsesmøder og 1 konstituerende møde.


Der er lavet en Forretningsorden for bestyrelsen, som definerer bestyrelsesmedlemmernes opgaver, vederlag mm.


Forsamlingen godkendte Årsberetningen.


3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse


Kassereren Anders O. Andersen gennemgik det udsendte regnskab og budget.


Regnskab


Som faslagt i Forretningsorden får formanden, kasserer og teknikeren et fast beløb årligt som bl.a. går til dækning af internet og telefon. Desuden en PC som udskiftes hver 4. år.


Budget


I 2011 udloddes der kr. 205 pr. andel til interessenterne.


Fra forsamlingen kritiserede et medlem de vederlag og PCerne til formanden, kassereren og teknikeren. Han mente at de var alt for høje. I omegnens andre møllelaug får bestyrelsesmedlemmer slet ikke nogen vederlag. Formanden svarede at arbejdet skulle honoreres.


Der var spørgsmål om køb, salg og pris af andele. Dette er dog en sag som aftales mellem køber og sælger og som bestyrelsen ikke er involveret i.


Herefter godkendte forsamlingen regnskab og budget.


4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab


Se pkt. 3 : Budget


5. Behandling af indkomne forslag


Der var ikke indkommet forslag. 3


6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.


På valg er:


 Sianette Kwee


 Anne-Kristine Lyndrup


Sianette Kwee blev genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt: : Ruth Føns.


 Valg af 2 suppleanter.


På valg er Arne Hørlyck og Ruth Føns.


Arne Hørlyck blev genvalgt. Som ny suppleant blev valgt : Anna-Kirstine Lyndrup.


7. Valg af revisor


 På valg er Frank Hoppe


Frank Hoppe blev genvalgt.


8. Eventuelt


Intet.


UDDRAG AF RAPPORT FRA VESTAS OM VINGERNES TILSTAND: