2012

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Generalforsamling i Farre Møllelaug tirsdag d. 30/4 -2012 på ”Inside”  i Hammel

 


Dagsorden:


1.      Valg af dirigent


2.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år


3.      Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse


4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab


5.      Vedtægtsændringer


6.      Behandling af indkomne forslag


7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


8.      Valg af revisor


9.      Eventuelt


 


Antal fremmødte. 14.


Arne Hørlyck blev valgt som dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gennemgik dagsordenen.

Formanden Karl Arne orienterede om bestyrelsens arbejde i år. Møllerne kører fint. Et godt vindår. Møllerne har nu kørt i 12 år. De er ikke ny længere.

Bestyrelse møde den 14. september hos Anders: Cirkulæreskrivelse fra Ivans konkursbo. Vedtaget at slette tilgodehavende i næste regnskabsår.


Bankskifte til Spar Nord er forløbet korrekt. Godt – for de har problemer i Sparekassen Østjylland.


En af møllerne stod stille i juli den 14-07, der var en termofejl i en krøjemotor som de skulle have hjem fra USA, derfor tog det lidt tid vi mistede 50 MWh.


Vedtaget at forslå vedtægtsændringer. Primært for at slette Hammel Kommune.


Bestyrelsesmøde 20. marts 12 hos Sianette. Forberedelse af GF. Forskellige ting til udsendelse. Regnskab skal på plads. Aftaler og ændringer til vedtægter.


Møllerne kører planmæssigt.


Anders Ole gennemgik regnskab og budget som begge blev godkendt.

Som iflg. Formandsberetning har man skiftet fra Sparekassen Østjylland til Spar Nord kr. 660.000,00 til 2,35% og drift konto 1%. Det har været de bedste de sidste 3 år. Forsikring er faldet. Der er 20 års afskrivning på møllerne. Vi har nu skiftet til Vindenergi Danmark.


Likviditet: I 2005 var der henlagt kr.600.000 til rep., derefter ophørte man at henlægge, det kun påløbende renter som har øget beløbet.  I forbindelse med udbetaling til andelshaver vil man se på likviditet. Loft for likviditet vil være kr.900.000,00.


Bestyrelsens indstilling om at udbetaling af årets overskud svarende til kr.110,00 pr. andel blev vedtaget, overskuddet vil blive udbetalt sammen med 2. kvartals betalingen i juli måned.

Vedtægtsændringer:

      Pgrf. 02  ændrer Hammel til Favrskov.


Pgrf. 10 Slettes


Pgrf.13 Vederlag slettes


Pgrf. Kun skat


13 stemmer for og 1 undlader at stemme.


Der var ingen indkomne forslag.

Valgt til bestyrelsen genvalgt.

Valgt som1. suppleant Arne Hørlyck.


Genvalgt som revisor Frank Hoppe.

      9.     Der var et ønske om en graf på bankkonto. Forslag om der blev investeret i kort fristet


              Obligationer eller anden bank.


Mødet sluttede med brød og kaffe


Referent Ruth Føns