2013

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Generalforsamling i Farre Møllelaug   tirsdag d. 29/4 -2013 på ”Inside”  i HammelDagsorden:

 


1.      Valg af dirigent


2.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år


3.      Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse


4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab


5.      Behandling af indkomne forslag


6.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer


Sianette Kwee (Modtager genvalg)


Ruth Føns  (Modtager genvalg)


Per Rohde (Modtager IKKE genvalg-9


Valg af 2 suppleanter. På valg er Arne Hørlyk og Herluf Hansen


7.      Valg af revisor


På valg er Frank Hoppe


8.      Eventuelt


 


Antal fremmødte. 22.


 


Arne Hørlyck blev valgt som dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gennemgik dagsordenen.

 


Formanden orienterer om bestyrelsens arbejde i år. Møllerne har nu kørt i 13 år. Slitagen har vist sig. Den ene mølle har haft problemer det sidste år. Vi havde en større reparation i juni 2012 (7. juni). Vi måtte udskifte gearkassen på den ene mølle (1654). til en renoveret Hansen (426.000 kr.) 23. november standsede Vestas den same mølle fordi revnerne ved vingeroden var blevet for store. 2 ny renoverede vinger koster kr. 473.000. Vingerne blev udskiftet i januar 2013. De to reparationer beløber sig til 1.123.750 kr. inkl. moms.

Primo januar manglede vi ca. 190.000 kr. for at kunne betale vingerne. Vi har derfor tilbageholdt udbyttet pr. 31. januar og 30. april 2013.


Vi har nu fået lov til at afdrage restbeløbet med 30.000 kr. pr. måned. Så vil de være betalt de 1. august. Men kassen er tom. I august kan vi begynde at opbygge en kassebeholdning igen. Da vi gerne vil have en vis beholdning til løbende udgifter, kan vi ikke udbetale udbytte i hele 2013. Bestyrelsen foreslår at næste udbetaling vedtages på GF i april 2014, og således bliver det den 30. juli. Det skal der tages stilling til om lidt.


Dette forudsætter, at der ikke kommer nye større reparationer. Vi ved, at der er revner I vingeroden på den anden mølle og gearet skal også udskiftes på et tidspunkt, men vi ved ikke hvornår. Det kan blive nødvendigt at optage lån for at reparere møllen.  Derfor vil bestyrelsen bede GF om tilladelse til at optage lån.


Hvis vi ikke får denne bemyndigelse, kan det blive nødvendigt med en ekstraordinær GF med forsinkelse af reparationen til følge. Problemer med kommunikation til møllerne. Brud på linjen. Bestyrelsesmøde 2. oktober og 24. Marts. Møllerne kører planmæssigt.


Bestyrelses vil gerne sige tak til Per Rohde for mange års arbejde. Han er desværre blevet syg og kan ikke varetage opgaven som teknisk ansvarlig mere.


Beretning godkendt.


 


Anders Ole gennemgik regnskab og budget som begge blev godkendt.

            Som følge af de store reparationer af møllerne har Møllelauget ikke penge til betaling af


            kr. 190.000, men vi har indgået en betalingsaftale med Vestas at betale med


            30.000 kr. pr. måned sidste gang 1. august. På grund af manglende likviditet vil bestyrelsen           


            henstille ikke at udlodde noget til interessenterne før efter næste års generalforsamling.


 


Bestyrelsens indstilling om ikke at udlodde i 2013.

      Vi beslutter til næste Generalforsamling 2014 hvad der skal udbetales.


       Blev enstemmigt vedtaget


 


Indkomne forslag.

1. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån i tilfælde af reparation af møllerne,


Blev enstemmigt vedtaget.


 


Valgt til bestyrelsen

Sianette Kwee genvalgt


Ruth Føns genvalgt


Hardy Guldmann


Valgt som1. suppleant Arne Hørlyck.


Valgt som 2. suppleant Herluf Hansen


Genvalgt som revisor Frank Hoppe.

 


8.    Mulighed for at sende indkaldelsen på mail var et ønske fra enkelte interessenter, men kunne ikke vedtages, da der ikke var tilslutning for det.


 


Mødet sluttede med brød og kaffe


Referent Ruth Føns