2014

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Referat af ordinær generalforsamling i Farre Møllelaug I/S den 28. april 2014.


Der mødte ialt 28 personer op, ca. 20 var forud for generalforsamlingen til åbent hus i møllerne.


1.    Velkomst ved formand Karl Arne Winther, der forestod valget af Jens Føns som dirigent.


2.    Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.


Formand Karl Arne Winther aflagde bestyrelsens beretning. Møllerne har nu snart kørt i 15 år, og er desværre kommet i reparationsalderen. Den ene mølle har fået skiftet både gearkasse og vinger i 2012. Derfor er der ikke udbetalt udbytte, da det har kostet ca. 1 mio kr. Nu har også den anden mølle fået repareret gearkassen nødtørftig med en udskiftning af et leje. Desuden har den anden mølle også fået skiftet vinger her i 2014.


Det er Vestas der holder øje med vingernes tilstand, og når revnerne er for store må møllen ikke køre længere.


Lige nu kører begge møller fint, men vi kan formentlig imødese udgift til en ny gearkasse inden for en overskuelig fremtid.


Forhåbentlig kan møllerne herefter køre 10 år endnu.


Bestyrelsen håber, at det vil være muligt at udbetale 2 x kr. 50,- pr. andel i regnskabsåret 2014.


Der er kommet en ny model til at sammenligne produktionen for de forskellige egne i landet. Vi kan evt. selv lave et sammenligningsindeks, så vi kan sammenligne produktionen år for år.


Formanden henviste i øvrigt til en hjemmeside der viser Danmarks øjeblikkelige produktion og eksport/import af strøm. Se www.inerginet.dk


I enkelte perioder har vi i Danmark problemer med at afsætte for meget produceret strøm. Så kan der opstå negative priser, hvor vi skal betale for at komme af med strømmen. Bestyrelsen har nu lavet en fastprisaftale, så vi ikke risikerer dette. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.


Spørgsmål fra Gunnar Berg: er de nye vinger af en bedre kvalitet? Det mener formanden at de er.


Anden spørger: Har man en strategi for på hvilket tidspunkt møllerne evt. skal skrottes? Bestyrelsen har ikke planer om at skrotte dem foreløbig – møllerne står på lejet jord, så umiddelbart kan placeringen ikke videresælges.


Beretningen blev enstemmigt godkendt


3.    Fremlæggelse af regnskab, som er udsendt til andelshaverne forud for generalforsamlingen.


Der er et negativt afkast på kr. 22.465 og det samlede årsresultat viser et minus på kr. 480.767.


Kassereren svarede på spørgsmål om afskrivning på fordring til tidligere kasserer og retningslinjerne for forsikring.


Regnskab godkendt


 


Budget for 2014 gennemgået.


Budget godkendt.


4.    Beslutning af anvendelse af overskud eller dækning af underskud. Det er besluttet at udbetale 2 x kr. 50 pr. andel i regnskabsåret 2014.


5.    Behandling af indkomne forslag:


Der er ikke indkommet forslag


6.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:


Karl Arne Winther genvalgt


Torben Andersen nyvalgt


 


Valg af 2 suppleanter:


Herluf Hansen genvalgt som 1. suppleant


Arne Hørlyk genvalgt som 2. suppleant


7.    Valg af revisor


Frank Hoppe genvalgt


 


8.    Evt.


Er der mulighed for at sælge billig strøm om natten? P.t. er den mulighed ikke tilstede


Kan andelene sælges? De kan sættes til salg på hjemmesiden. Køber og sælger må selv aftale prisen.


Kan regnskab og indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes på mail? Kassereren vil gerne gøre dette, hvis man henvender sig til hende derom.


 


Afslutning ved formanden der takkede for fremødet, samt en opfordring til at melde ændring af kontonumre og adresse til kassereren.


Desuden tak til afgående bestyrelsesmedlem.


 


Ref. Anders Ole Andersen