2015

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Referat fra Ordinærgeneralforsamling i Farre Møllelaug I/S den 27. april 2015 kl. 19:00 på Inside i Hammel

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning om selvskabets virksomhed i 2014

3.Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht til regnskabet

5.Behandling af indkommende forslag

6.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på valg er

•Ruth Føns (Modtager genvalg)

•Hardy Guldmann(Modtager genvalg)

•Sienette Kwee (Modtager IKKE genvalg)

•Valg er 2 suppleanter. På valg er Herluf Hansen og Arne Hørlyk

7.Valg af revisor

•På valg er Frank Hopper

8.Eventuelt.

 

Antal fremmødte 23


1.Arne Høllyk blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt


2.Formanden orienterede om året 2014. Året har været et stille og roligt år. Møllerne har kørt stabil. Vi havde store reparationer i 2012 og 2013 men ikke i 2014. Harry orienterede om at møllerne havde kørt stort set uden problemer hele året bortset fra 2 stop pga. tordenvejr/lynnedslag. Reparationerne i forbindelse med dette betales ikke af forsikringen pga. af vores selvrisiko er større en udgiften.

Formanden gennemgik vores indtægter for Jan og Feb. som ”kun” er på ca. 50-60.000 kr. pr mdr. selvom møllerne kører godt. Det skyldes de lave afregningspriser. Prisen er nu på 19,5 øre pr KWh. I starten fik vi 60 øre.

Indholdet på vores nye hjemmeside blev gennemgået (www.farremoellelaug.dk)

Vi har haft udgifter på ca. 60.000 kr. til forsikringer om året. Vi har opsagt vores driftstabs forsikring og forhøjeret selvrisikoen for at sparre penge.

Sianette stopper i bestyrelsen.

Bestyrelse blev opfordret til at undersøge marked ved større reparationer fremfor blot at anvende Vesta

Beretningen blev godkendt.


3.Ruth gennemgik regnskabet for 2014 og budget for 2015, som begge blev godkendt. Resultatet for 2014 er negativ pga. store udgifter til reparationer. Vedrørende budget 2015 forvendes udgifterne til forsikringer at blive laver pga. af de ændringer formanden omtalte.


4.Bestyrelsen forslår at vi i 2015 udbetaler 2 gange 50 kr. pr anpart. Udbytte udbetales hhv den 30. april og den 31. oktober. Dette blev vedtaget.


5.Ingen indkommende forslag.


6.Valgt til bestyrelse:

•Ruth Føns genvalgt

•Harry Guldmann genvalgt

•Herluf Hansen

•1 suppleant Henning Foged

•2 suppleant Arne Hørlyck.


7.Frank Hopper genvalgt som revisor.