2016

Farre Møllelaug I/S

har produceret strøm siden år 2000 - nu i 19 år

Referat fra Ordinær generalforsamling i Farre Møllelaug I/S den 26. april 2016 kl. 19:00 på Inside i Hammel

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning om selvskabets virksomhed i 2015

3.  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

4.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i.h.t. til regnskabet

5.  Behandling af indkommende forslag

6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er

    • Torben Andersen (Modtager genvalg)

    • Karl Arne Winther (Modtager genvalg)

    • Valg er 2 suppleanter. På valg er Henning Foged og Arne Hørlyk

7.  Valg af revisor

    • På valg er Frank Hopper

8.  Eventuelt.

 

Antal fremmødte 201.  Arne Høllyk blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt


2.  Formanden orienterede om året 2015. Året har været et stille og roligt år. Møllerne har kørt stabil. Produktionen på 2888 MWH er højest siden 2007. Vi var lovet 2700 MWH Det er 3. år vor vi er over. Jan 16 på 725 MWH er en regnefejl


•  På landsplan også rekord. 2015 var et godt vindmølle år

•  Indtjening ikke positiv. Historisk lave priser. April til Dec 15 stor fald i priser. EL priseerne har været nede på 6,5-7 øre. Gennemsnit i 1H 16 øre.

•   Vi sælger ikke på spotmarked. Vores pris Nov 14: 20 øre.  Juni 15: 18 øre August 13,9 øre, Dec 13,1 øre dårligt trend

•  Udbetaling 2013 var 0 kr pga reparation. Udbetaling i 2014 var 50 kr pr anpart. Udbetaling i 2015: 100 kr pr anpart. I 2016 forventer vi at udbetale 140 kr pr anpart (hvis ikke uforudset udgifter)

•  Citat fra vindmøllefore. Indtægter kan kun lige opveje udg

•  Hardy om møllerne:

    i.  Møllerne køre godt

    ii.  Vi har haft 2 stop pga. hård vind d 17/4 og d 3/9. Møllerne skulle blot startes igen

    iii.  Der har været service på mølleren. (Planlagt)

    iv.I januar stoppede begge møller pga. for lav omgivelses temp.

•  Hvad gør vi hvis vi får større udgifter til reparation?

    i.  Vi har penge til en ny gearkasse

    ii.  Andre større udgifter som kræver indbetaling kræver ekstra generalforsamling

•  Er Vesta dyre end andre til at lave service? Lidt dyre men det fungere godt så bestyrelsen har besluttet at fortsætte med Vesta


Beretningen blev godkendt.


3.  Ruth gennemgik regnskabet for 2015 og budget for 2016, som begge blev godkendt. Resultatet for 2014 er negativ pga. store udgifter til reparationer. Vedrørende regnskabet 2015: Salg af strøm 824K årets resultat 111K

•  Eftersyn på 70.000 Kr. er for høj.  En del er reparation

•  Forsikring laver pga af ændret dækning

•  Budget 2016:  Måske holder EL salget ikke pga af nuværende priser.


4.Bestyrelsen forslår at vi i 2016 udbetaler 2 gange 70 kr. pr anpart. Udbytte udbetales hhv den 30. april og den 31. oktober. Dette blev vedtaget.


5.Ingen indkommende forslag.


6.Valgt til bestyrelse:

•  Torben Andersen genvalgt

•  Karl Arne Winther genvalgt

•  1 suppleant Henning Foged

•  2 suppleant Arne Hørlyck.


7.Frank Hopper genvalgt som revisor.


8.Kunne vi ikke indkalde til generalfors. pr e-mail. Dette kræver en vedtægtsændring. Bestyrelse forbereder forslag til vedtægtsændring